วันที่   25   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารประชารัตน์-ศรัทธา 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนที่ดีระดับปฐมวัย  110  นางสิริมา อาจณรงค์