วันที่   21   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารประชารัตน์-ศรัทธา 08.30-12.00   - การจัดแข่งขันไวส์คิด คณิตคิดเร็ว รอบที่ 3  108  นายวิฑูรย์ รามณี