วันที่   13   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกษมสาโรช 08.30-16.30   - ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นป6  200  นางสาววินันท์นุช กิติพิชยพัฒน์