วันที่   14   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารประชารัตน์-ศรัทธา 08.30-12.00   - เรียนธรรมศึกษาชั้นโท  170  นางนงค์นุช ขาวศรี
ห้องเกษมสาโรช 13.00-16.30   - จัดกิจกรรมประดับเข็มยุวกาชาด ป.3  160  นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์