วันที่   7   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกษมสาโรช 08.30-12.00   - เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี  110  นางนงค์นุช ขาวศรี
อาคารประชารัตน์-ศรัทธา 08.30-12.00   - เรียนธรรมศึกษาชั้นโท  170  นางนงค์นุช ขาวศรี